Ouders & Ir. Lely

Veelgestelde vragen

Ontwikkeling leerlingen in kaart

Gedurende het eerste leerjaar wordt voortdurend bekeken hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Daarbij wordt met name gelet op de cijfers, de werkhouding, de studievaardigheden, de sociale vaardigheden en de capaciteiten. Ook worden in leerjaar 1 twee Cito-toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De mentor bespreekt met de ouders/verzorgers en de leerling de stand van zaken op deze gebieden.

Vraag en antwoord

Leren is meer dan de kortste weg naar een diploma. Een goed cijfer is natuurlijk fijn, maar er is meer dan dat. Bij het Ir. Lely Lyceum kijken we naar het totaalplaatje. We zetten de leerling centraal, niet het cijfer, de toets of het examen.

Dus gaat het bij ons om: waar ligt zijn of haar talent? Waar moeten we extra aandacht aan geven? Hoe raakt hij of zij geïnspireerd? Pas dan bereiden we leerlingen goed voor op de toekomst.

 • Wat zijn de sterke punten van het Ir. Lely Lyceum?

  Het Ir. Lely Lyceum staat voor:

  • koersvast
  • toekomstgericht
  • betrokken
  • grensverleggend

  Deze vier punten zijn onze kernwaarden: onze drijfveren waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

  Lees meer op onze ‘sterke punten’-pagina hoe wij deze kernwaarden praktisch vertalen naar ons onderwijs.

 • Wat is de grondslag van het Ir. Lely Lyceum?

  Het Ir. Lely Lyceum is een scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs. Dat betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, van harte welkom zijn bij ons.

  We zijn een scholengemeenschap voor

  • gymnasium
  • atheneum
  • havo
  • mavo

   

 • Hoe groot is de school?

  In het schooljaar 2021-2022 zitten er 1.000 leerlingen op onze school. Voor een middelbare school is dat niet heel groot.

  In een klas zitten gemiddeld 24 leerlingen. Prettig voor leerling én docent.

 • Heeft het Ir. Lely Lyceum een wachtlijst?

  Ouders/leerlingen krijgen van de basisschool een voorkeurslijst welke past bij het gegeven advies. Als het Ir. Lely Lyceum op de eerste plaats gezet wordt op de voorkeurslijst, dan is de kans dat je geplaatst wordt groot. Door de groeiende populariteit van onze school, is het mogelijk dat er geloot moet gaan worden. Dit gebeurt volgens het systeem van loting en matching van de gemeente Amsterdam.

 • Wat zijn de schoolkosten per jaar?

  Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Daarnaast worden de meeste schoolboeken gratis door de school verstrekt op basis van een vergoeding door de rijksoverheid. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vraagt Ir. Lely Lyceum een ouderbijdrage.

  Deze bijdrage is vrijwillig. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen en wordt gebruikt voor de schoolpas, deelname aan projecten, sportdagen, mentoractiviteiten en na- en buitenschoolse activiteiten. Ir. Lely Lyceum streeft ernaar de ouderbijdrage aan de lage kant te houden in vergelijking met andere scholen en tevens de activiteiten en benodigdheden die vanuit de ouderbijdrage worden betaald in stand te houden.

  Wij, alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, houden ons aan de sectorafspraken ten aanzien van de Vrijwillige Ouderbijdrage. Geen enkele leerling wordt uitgesloten van zaken of activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen als een vrijwillige bijdrage niet betaald is. Dit geldt ook voor schoolreizen.

  Ir. Lely Lyceum gaat ervan uit dat ouders dan ook in het belang van hun zoon of dochter het betalen van de ouderbijdrage als een vanzelfsprekendheid zien.

  De leerlingen moeten voor het vak gymnastiek over een schooltenue beschikken. Een gymshirt wordt in leerjaar 1 geleverd door de school. De vrijwillige kosten (€ 10,00) hiervoor worden door de boekenleverancier geïnd. Eenvoudige gymschoenen met witte zolen moeten zelf worden aangeschaft. Schoenen met zwarte zolen (joggingschoenen) geven strepen op de vloeren van de gymzalen en sporthallen en zijn niet toegestaan.

  Voor deelname aan bijzondere excursies, reizen, sportgroepen en tweetalig onderwijs (TTO) en Technasium vraagt de school een bijdrage. Voor de bekostiging van de meerdaagse schoolreizen naar buitenlandse bestemmingen en de taalreis in verband met tweetalig onderwijs naar Engeland of Ierland, biedt de school de gelegenheid de betaling daarvan te spreiden over meerdere jaren. Dit wordt het reizenreserve spaarbedrag respectievelijk het TTO-reis spaarbedrag genoemd. De inning van deze spaarbedragen geschiedt eveneens via de leverancier van de schoolboeken. De betaling van de jaarlijkse spaarbedragen voor de schoolreizen in de bovenbouw is optioneel. De ouders/verzorgers kunnen voor deze gespreide betaling kiezen.

  Tot slot zijn de kosten verbonden aan vrijwillige deelname aan het afleggen van het First Certificate Exam (FCA) voor derdejaars leerlingen TTO en het Certificate Advanced Exam (CAE) voor vijfdejaars voormalig TTO leerlingen voor eigen rekening.

  De jaarlijkse ouderbijdrage voor alle leerjaren is 77 euro.

  Voor Technasium en TTO wordt een aparte bijdrage van 60 euro gevraagd.

  Voor de overige kosten (bijv. de kennismakingsdagen in klas 1 en reizen in de andere leerjaren) verwijzen wij u naar de Schoolgids.

 • Hoe lang bestaat het Ir. Lely Lyceum al?

  De school is opgericht in 1865 als Eerste HBS en is daarmee de oudste school voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De school was gevestigd aan de Keizersgracht. In 1963 werd de naam gewijzigd in Ir. Lely Lyceum, naar oud-leerling Cornelis Lely. Cornelis Lely was een belangrijke ingenieur en politicus: de Zuiderzeewerken zijn grotendeels uitgevoerd volgens zijn plannen. In 1980 verhuisde de scholengemeenschap van de binnenstad naar de huidige locatie. De naam werd veranderd in Scholengemeenschap Reigersbos. Sinds 2018 is de naam weer Ir. Lely Lyceum.

 • Wat organiseert het Ir. Lely Lyceum aan buitenschoolse activiteiten?

  Elke week voor de schoolvakanties zijn er activiteitenweken, vol met buitenschoolse activiteiten.

  Denk aan excursies en bedrijfsbezoeken. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld gastlessen van bedrijven als ING en Baker McKenzie.

  Bij het AMC is het Ir. Lely Lyceum zelfs ‘preferred partner’: onze bovenbouwleerlingen mogen, in tegenstelling tot andere scholen, daar een snuffelstage doen tijdens onze speciale activiteitenweek.

  Verder volgen alle leerlingen het hele schooljaar door een programma van culturele en kunstzinnige activiteiten, inclusief theaterbezoeken. In de brugklas gaan alle leerlingen voor de herfstvakantie op kennismakingskamp en de Efteling. In de bovenbouw gaan alle leerlingen voor een werkweek naar het Rome, Berlijn, Parijs of Londen.

  Bij zowel het Technasium als TTO is er veel aandacht voor leren buiten de les. Daar wordt veel gewerkt in projecten.

  Door het leren buiten school ontdekken leerlingen de wereld en kijken ze over de grens van Amsterdam, Nederland of Europa. Niet voor niets is onze slogan: Sterk in toekomst!

  Lees meer over het Extra onderwijsaanbod.

 • Hoe is de sfeer op jullie school?

  Leerlingen voelen zich snel thuis. We geven elke leerling veel persoonlijke aandacht. Met vragen of problemen kunnen ze altijd bij hun mentor terecht. Ons schoolgebouw draagt ook bij aan een goede sfeer: het is een heel licht en ruim gebouw. Onze voorzieningen zijn tiptop in orde. In elk lokaal zijn moderne touchscreens aanwezig. Er is een groot informatie- en studiecentrum waar leerlingen huiswerk kunnen maken of op computers kunnen werken aan projecten. Een royale kantine waar leerlingen wat kunnen drinken en eten ontbreekt niet.

 • Hoe ziet het introductieprogramma eruit?

  Het introductieprogramma is heel intensief. Dat doen we, omdat we de leerlingen zo snel mogelijk thuis willen laten voelen. Op die manier ervaren ze goed hoe het er op onze school aan toe gaat. In de eerste weken van de brugklas staan groepsvorming en samenwerking centraal. Leerlingen maken klassenafspraken over gedrag, pesten en samenwerking. Voor de herfstvakantie gaan alle brugklassers drie dagen op kennismakingskamp.

 • Hoeveel huiswerk krijgen leerlingen in de brugklas?

  De eerste weken wordt de hoeveelheid huiswerk langzaam opgebouwd. Afhankelijk van het niveau is dit uiteindelijk 1 tot 2 uur per dag. Docenten en mentoren geven de eerste maanden extra instructies en adviezen over hoe het huiswerk te maken en leren.

 • Wat voor leerlingbegeleiding heeft het Ir. Lely Lyceum?

  Onze leerlingbegeleiding is zoals deze moet zijn: we willen elke leerling optimaal laten functioneren.

  Alles over de leerlingbegeleiding, het mentoraat en het werk van de zorgcoördinator leest u hier.

 • Hoe communiceert het Ir. Lely Lyceum met ouders?

  De mentor en de teamleider spelen een belangrijke rol in het contact tussen ouders en de school. De mentor van uw zoon of dochter is het eerste aanspreekpunt. De teamleider is voor les- en leer-overstijgende onderwerpen.

  Via het systeem Magister vindt u alle informatie over uw zoon of dochter: cijfers, het rooster en huiswerk. Maar ook of hij/zij te laat was, uit de les gestuurd is, de boeken heeft vergeten of het huiswerk niet gemaakt heeft.

  Verder ontvangen alle ouders een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief en worden actuele berichten onder Nieuws op deze website geplaatst.

  De teamleider en de mentor spelen beide een rol in de communicatie tussen ouders en school. De mentor neemt als nodig contact op met de ouders en de ouders wordt gevraagd om de mentor goed op de hoogte te houden. De teamleider is voor les- en leer-overstijgende onderwerpen goed te bereiken en betrokken.

  Ouders en leerlingen kunnen 24 uur per dag het lesrooster en bijvoorbeeld de resultaten via de website inzien. Dit programma heet Magister. Iedere leerling en ook de ouders ontvangen een speciale toegangscode. Ook kan thuis bekeken worden of de leerling te laat komt, absent is, uit de les is gestuurd, de boeken heeft vergeten of het huiswerk niet gemaakt heeft. Het opgegeven huiswerk is ook zichtbaar.

  Ouders en leerling komen het rapport ophalen bij de mentor. Tijdens het gesprek worden de resultaten en het functioneren van de leerling besproken. Er worden afspraken gemaakt over de aanpak voor de volgende periode.

  Ouders worden de eerste 3 lesuren gebeld als de leerling zonder, bij ons bekende reden, absent is.

  Er zijn 2 ouderavonden waar ouders algemene informatie over het leerjaar en specifieke informatie over de klas krijgen. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een driehoeksgesprek met een vakdocent.

  Naast bovengenoemde communicatie worden ouders en leerlingen digitaal op de hoogte gehouden over activiteiten en bijzondere gebeurtenissen.

  Het Ir. Lely Lyceum gaat ook in gesprek met ouders die zich opgegeven hebben voor de ouderklankbordgroep. We spreken dan over de ervaringen, punten die verbeterd kunnen worden, nieuwe ontwikkeling op het gebied van onderwijs, ideeën en initiatieven van ouders. Zo werken we continu aan onze mooie school.

 • Wanneer krijgen leerlingen een rapport?

  Alle leerlingen krijgen drie rapporten per jaar:

  • voor de kerstvakantie
  • eind maart
  • eind van het schooljaar (overgangsrapport)

  In tegenstelling tot andere scholen betrekken we de ouders bij dit bijzondere moment. De leerling komt namelijk met zijn/haar ouders het rapport ophalen bij de mentor. Samen bespreken ze de resultaten en het functioneren van de leerling. Op deze manier onderstrepen we onze betrokkenheid bij zowel ouders als leerlingen.

 • Hoe gaat het Ir. Lely Lyceum om met lesuitval?

  In de onderbouw vermijden we tussenuren zoveel mogelijk. Docenten die ziek zijn worden vervangen. Eventueel wordt er in het lesrooster geschoven.

  In de bovenbouw kunnen leerlingen bij tussenuren gebruik maken van het studiecentrum.

 • Mogen leerlingen van het terrein af?

  Brugklassers mogen tijdens de pauzes niet van het schoolterrein af. Speciaal voor hen wordt momenteel de binnentuin gerenoveerd.

 • Wat is jullie beleid ten aanzien van pesten?

  De school biedt een gemoedelijke, heldere structuur.

  In leerjaar 1 en 2 wordt er in klassenverband gewerkt aan sociaal-emotionele vaardigheden. Er is een continu toezicht door personeelsleden en camera’s. Er is een duidelijk beleid ten aanzien van pesten. Er zijn preventieve projecten in de onderbouw. Bijvoorbeeld door theatervoorstellingen, gastlessen of filmprojecten over onderwerpen die vaak voorkomen bij pesten.

  Indien er toch gepest wordt, dan wordt dit duidelijk aangepakt en met alle betrokken partijen besproken.

  Er is aandacht voor de gevaren van het gebruik van social media en bureau Halt geeft voorlichting over groepsgedrag en groepsdruk.

  Het eerste leerjaar gaan de leerlingen tijdens pauzes niet van het schoolterrein. Speciaal voor hen wordt de binnentuin gerenoveerd.

 • Hoe gaat de school om met lesuitval?

  In de onderbouw worden tussenuren zoveel mogelijk vermeden. Docenten die ziek zijn worden vervangen. Eventueel wordt er in het lesrooster geschoven. Eerlijk gezegd kan het bij een griepgolf wel eens gebeuren dat niet alle lessen vervangen worden.

  In de bovenbouw kunnen leerlingen bij eventuele tussenuren gebruik maken van het moderne studiecentrum met maar liefst 125 computers.

 • Hoe is de school georganiseerd?

  Het Ir. Lely Lyceum is verdeeld over 5 afdelingen. Deze afdelingen worden geleid door 4 teamleiders en 3 conrectoren.

  De kleinschalige opzet zorgt er samen met het intensieve mentoraat voor dat leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Leerlingen worden nauwkeurig gevolgd en er wordt gekeken of er opgestroomd kan worden naar een hoger niveau.

  Bij alle afdelingen van het Ir. Lely Lyceum staan de drie pijlers internationalisering, onderzoek en empowerment centraal. Dit zie je terug in ons aanbod van tweetalig onderwijs, Technasium en maatwerk, maar ook in onze projecten en buitenschoolse activiteiten.

 • Staat uw vraag er niet bij?

  Misschien staat uw vraag bij de ‘Meest gestelde vragen door leerlingen’.

  Zo niet, bel of mail ons gerust even. Een berichtje via Facebook of Instagram kan natuurlijk ook!

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.