Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Mentor, decaan, huiswerkklas

Elke leerling willen we optimaal laten functioneren. We begeleiden ze daar op allerlei manieren bij.

 • Mentor
 • Decaan
 • Leerlingbegeleiders (high dosis tutoring / mentor plus begeleiding)
 • Huiswerkklas
 • Zorgadviesteam
 • Schoolarts
 • Trainingen

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. Dat is iemand die de leerlingen optimaal begeleidt. Leerlingen kunnen bij de mentor terecht met vragen of problemen. De mentor geeft advies, bewaakt de studievoortgang en helpt bij de vakkenkeuzes en vervolgopleidingen.

Als een leerling extra begeleiding nodig heeft bij leerproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied, dan meldt de mentor de leerling aan bij de zorgcoördinator.

De mentor onderhoudt regelmatig contact met de leerling, de lesgevende docenten en de ouders/verzorgers.

Decaan

Wat wil ik later doen of worden? Welke profiel past bij mij? In welke richting wil ik doorleren?

Met deze vragen kunnen leerlingen terecht bij een decaan. Zij ondersteunen de leerlingen met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en organiseren regelmatig voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en ouders. De mentoren geven daarnaast speciale LOB-lessen.

In de bovenbouw is LOB als vak onderdeel van het eindexamen.

Elke leerling kan altijd een persoonlijke adviesgesprek met een decaan aanvragen.

Huiswerkklas

Na de reguliere lessen kunnen leerlingen drie maal per week huiswerkbegeleiding krijgen. Gratis! Leerlingen moeten zich hiervoor aanmelden bij hun mentor. Zij krijgen in de huiswerkklas hulp bij het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen.

Schoolondersteuningsprofiel

Hoe het Ir. Lely Lyceum de leerbehoeften van leerlingen ondersteunt, staat in het Schoolondersteuningsprofiel. Dit is een wettelijk verplicht document waarin we aangeven wat je kunt verwachten op het gebied van zorg en ondersteuning.  

Download het Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025.

Zorgadviesteam

Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, is er een speciaal zorgadviesteam. Leerlingen kunnen interne of externe begeleiding krijgen.

Voorbeelden van interne begeleiding zijn:

 • remedial teaching
 • schoolmaatschappelijk werk
 • faalangstreductietraining
 • algemene examentraining

De meeste externe begeleiding vindt plaats na bemiddeling door de GGD, Bureau Jeugdzorg en/of Bureau Leerplicht Plus.

Het zorgadviesteam bestaat uit:

 • zorgcoördinator (voorzitter)
 • afdelingsleider
 • schoolmaatschappelijk werker
 • schoolarts
 • leerplichtambtenaar
 • contactpersoon van Bureau Jeugdzorg

Op basis van hun specifieke deskundigheid adviseren de leden van het zorgadviesteam de zorgcoördinator over de vorm van begeleiding die nodig is. De zorgcoördinator bewaakt de voortgang van de extra begeleiding van de leerlingen en onderhoudt daartoe contacten met de interne en externe begeleiders.

Schoolarts

Als een leerling regelmatig ziek is, wordt de hulp van onze schoolarts of schoolverpleegkundige ingeschakeld. Het gaat om leerlingen die in een periode van twee maanden minstens drie keer ziek zijn gemeld. Samen met de ouders bespreekt de schoolarts het verzuim en wordt gekeken naar de beste oplossing.

Schoolarts: C. Jaarsveld
Schoolverpleegkundige: L. Boer
Telefoon: 020 555 5962

Leerlingen die om medische redenen niet naar school kunnen of na ontslag uit het ziekenhuis nog thuis moeten blijven, kunnen een beroep doen op onderwijsondersteuning. De schoolarts heeft een goed overzicht welke instanties hierbij kunnen helpen.

De ontwikkeling van de leerlingen staat centraal

Trainingen

Voor zowel leerlingen als ouders organiseren we diverse trainingen. Aanmelden voor deze trainingen kan via de mentoren en/of de teamleider.

Voor leerlingen:

 • Mindresolve: tegen piekeren
 • Minder boos
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vrienden
 • Sociale media en online veiligheid

Voor ouders:

 • Positief opvoeden

Mindresolve

Deze training is voor leerlingen die de neiging hebben te gaan piekeren in reactie op problemen en negatieve ervaringen. In de training ontwikkelen ze vaardigheden om anders om te gaan met stress en problemen.

De groepstraining bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en vindt plaats onder schooltijd.

Minder boos

Minder boos is een training voor leerlingen die willen leren om minder vaak en anders boos te worden. In de training komen aan bod: waarom word je boos, wat zijn emoties, hoe herken je ze, hoe krijg je meer zelfvertrouwen en wat zijn oplossingen.

De groepstraining bestaat uit zeven lessen, is gratis en vindt onder schooltijd plaats.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In de training sociaal-emotionele ontwikkeling komen zaken aan bod als:

 • impulscontrole
 • emotieregulatie
 • weerbaarheid
 • sociale vaardigheden

De training stimuleert de sociale ontwikkeling en een positief zelfbeeld.

De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten en vindt plaats onder schooltijd.

Vrienden

Deze training is voor leerlingen die zich soms wat somber en/of angstig voelen. Ze hebben bijvoorbeeld faalangst, piekeren veel, vinden het lastig om voor een groep te praten of zijn erg verlegen. Leerlingen krijgen in de training inzicht in denken, voelen en doen. Ze leren manieren om te ontspannen, conflicten op te lossen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

De groepstraining bestaat uit 10 bijeenkomsten en vindt plaats onder schooltijd.

Sociale media en online veiligheid

Internet heeft ook mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan vaak de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? Deze vragen staan centraal in de training sociale media en online veiligheid. Leerlingen krijgen tips over veilig internetten en het voorkomen van digipesten.

De lessen worden gegeven door buro Halt en zijn aangepast aan het niveau van de groep. De lessen vinden plaats onder schooltijd.

Positief opvoeden

Tieners en pubers zeggen en doen soms dingen waar ouders zich veel zorgen over maken. Ouders die kampen met vragen of problemen rondom het gedrag en het opvoeden van hun kind, zijn gebaat bij de training positief opvoeden.

Omgaan met meningsverschillen, voorkomen van ruzies en het houden van een goed gesprek: al deze aspecten komen aan de orde in de training. De training is ook een goede manier om andere ouders te ontmoeten die in dezelfde soort situatie zitten.

De training bestaat uit vijf groepssessies en drie persoonlijke telefonische sessies.

Klik hier voor een overzicht van de ondersteuning 2022-2023.