Login

Schoolkosten

Schoolboeken

Het Ir. Lely Lyceum heeft ervoor gezorgd dat leerlingen de schoolboeken voor komend schooljaar bij Iddink kunnen bestellen. Iddink levert de boeken en het materiaal allemaal bij de leerling thuis af. Het boekenpakket zelf is gratis, omdat de overheid de kosten daarvan subsidieert. Atlassen, woordenboeken en rekenmachines zijn niet gratis en dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden. Dit kan eventueel via de leverancier van de schoolboeken. De leerlingen hoeven het alleen maar te bestellen via hun persoonlijk account. Via een brief informeert de school de leerlingen en diens ouders/verzorgers vroegtijdig over de bestelprocedure. Iddink is te bereiken via deze link.


Ouderbijdrage
Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vraagt het Ir. Lely Lyceum een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen en wordt gebruikt voor o.a. de schoolpas, schoolfeesten, buitenschoolse activiteiten etc.

Overige bijdragen
De leerlingen moeten voor het vak gymnastiek over een schooltenue beschikken. Een gymshirt wordt in brugjaar 1 geleverd door de school. De vrijwillige kosten (€ 10,00) hiervoor worden door de boekenleverancier geïnd. Eenvoudige gymschoenen met witte zolen moeten zelf worden aangeschaft. Schoenen met zwarte zolen (joggingschoenen) geven strepen op de vloeren van de gymzalen en sporthallen en zijn derhalve niet toegestaan.
Voor bijzondere excursies, reizen, aanvullende sport-, kunst- en cultuurgroepen en TTO vraagt het Ir. Lely Lyceum een bijdrage. Tot slot zijn de kosten verbonden aan vrijwillige deelname aan het afleggen van het First Certificate Exam (FCA) voor 3e jaars leerlingen TTO en het Certificate Advanced Exam (CAE) voor 5e jaars voormalig TTO leerlingen voor eigen rekening.

Ouderbijdrage en andere bijdrage
Voor een specificatie van de ouderbijdrage en andere bijdrages wordt verwezen naar de schoolgids.


Vergoeding via de gemeente Amsterdam

Via de gemeente Amsterdam is er in bepaalde gevallen om een scholierenvergoeding en reiskostenvergoeding aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam: Pak je kans

DUO

Tegemoetkoming in studiekosten In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming in de studiekosten te krijgen. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brochure en aanvraagformulier kunnen worden aangevraagd via de website van DUO.

VO 18+
Als de leerling 18 jaar wordt, kan hij/zij zelf tegemoetkoming van studiekosten aanvragen (de zgn. VO 18+ regeling). Brochures en aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd via de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
DUO.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl