Login

Communicatie

Inleiding
Goede communicatie is een manier om het leren te bevorderen. Daarom informeren we de leerlingen en de ouders/verzorgers op de onderstaande manieren. We verwachten dat zij ons informeren als er iets belangrijks aan de hand is.

Communicatie ouder/verzorger en school
School en thuis lijken gescheiden werelden, maar voor de leerlingen liggen ze vaak in elkaars verlengde. Daarom is het in het belang van de leerling dat er een hecht contact is tussen u als ouder/verzorger en wij als school. Veel contactmomenten zijn gepland volgens een vaste agenda. Dit gebeurt om organisatorische redenen, en ook omdat het past bij een onderwijsfase waarin het kind op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. We willen daarom een open sfeer creëren waarin de ouder/verzorger niet aarzelt om contact op te nemen. Omgekeerd verwachten we ook van de ouder/verzorger dat hij/zij openstaat voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van de leerling.
De rapporten worden altijd door ouder/verzorger en kind opgehaald bij de mentor. Tijdens dat gesprek wordt teruggekeken op resultaten en het functioneren van de leerling.
Om op de hoogte te blijven, vragen wij bij de aanmelding altijd het e-mailadres en telefoonnummer van de ouder/verzorger. Adreswijzigingen en wijzigingen van het e-mailadres en/of telefoonnummer moeten onmiddellijk doorgegeven worden aan de leerlingenadministratie en aan de mentor.

Mentoren
De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kan de ouder/verzorger met de mentor over de voortgang van het kind praten. Uiteraard kan de ouder/verzorger de mentor zelf ook bellen om een afspraak te maken. Het contact over de vorderingen en het welzijn van de leerlingen gaat via de mentor. De mentor neemt contact op met ouders/verzorgers indien er veranderingen zijn wat de cijfers, het gedrag of de studiehouding betreft van een leerling.
Het Ir. Lely Lyceum vindt het belangrijk dat ook de ouders/verzorgers contact opnemen met de mentor indien daar aanleiding toe is. Aan het begin van het schooljaar wordt er een kennismakingsavond georganiseerd, waarin de ouders/verzorgers kennismaken met de mentor en informatie krijgen over de organisatie en leerlingbegeleiding.

Schoolgids
Deze schoolgids bevat alle relevante informatie met betrekking tot het schooljaar 2017-2018, zoals die bij aanvang bekend is. In de loop van het schooljaar wordt, waar nodig, aanvullende informatie verspreid.

Website
Naast de algemene en schoolinformatie vermelden wij op de website van de school allerlei actuele zaken, zoals het laatste nieuws. Via de website is ook de link naar Magister te vinden, waarin onder andere roosterwijzigingen en cijfers te raadplegen zijn. Ons advies is dan ook: raadpleeg regelmatig de website.

Magister
Het online informatiesysteem Magister biedt zowel op administratief als organisatorisch vlak inzicht in het schoolleven. Magister is een communicatiemiddel tussen de medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders/verzorgers.

Op Magister kunt u onder andere vinden:

  • aanwezigheid, zowel leerkrachten als leerlingen
  • agenda
  • rooster en roosterwijzigingen
  • cijfers
  • digitaal lesmateriaal.

De leerling en ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een inlogcode en wachtwoord voor Magister. Inloggen kan via de website van de school.
Ook is het mogelijk om de applicatie - genaamd META - te downloaden voor uw mobiele telefoon. Hiermee u altijd mobiel toegang tot Magister. Meer informatie en downloadmogelijkheden zijn te vinden op de website www.schoolmaster.nl.

Cijfers kunnen online via Magister worden bekeken. We verwachten dat de ouders/ verzorgers geregeld (mee)kijken hoe hun zoon/dochter ervoor staat.

Mededelingenscherm
Op verschillende plekken in school hangen mededelingenschermen. Hierop staan de dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen. Via Magister kan deze informatie ook vanuit huis worden ingezien.

Melding van ziekte en verzuim
Als een leerling op een dag een of meer lessen niet kan volgen, vragen wij dit telefonisch te melden tussen 07.45 en 08.30 uur ’s ochtends. Tijdens deze melding geeft de ouder/verzorger direct aan wanneer de leerling de lessen weer zal hervatten. Mocht de leerling op die datum nog ziek blijken te zijn en niet in staat om de lessen te kunnen hervatten, dan meldt de ouder/verzorger dat die dag telefonisch aan de school voor aanvang van de lessen.
Wij verzoeken dringend om afspraken voor dokter- of tandartsbezoek zo te regelen, dat er zo weinig mogelijk lessen worden verzuimd. Dokter- of tandartsbezoek dient vooraf gemeld te worden middels het laten zien van een afsprakenkaart bij de leerlingenadministratie. Tandartsbezoek of niet dringend doktersbezoek zijn geen geldige reden voor afwezigheid bij proefwerken en schoolexamens. Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar instructie over afmelden en te laat komen.

Rapporten
Drie keer per jaar brengen wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers op de hoogte van de behaalde resultaten in de vorm van een rapport. Deze rapporten worden niet opgestuurd, maar op een ouderavond uitgedeeld en besproken met de ouder/verzorger, leerling en mentor. De leerlingen krijgen door middel van een wachtwoord toegang tot Magister. Hiermee kunnen zij samen met hun ouders/verzorgers altijd online hun cijfers en absentieoverzicht inzien. Twee keer per jaar geven wij de leerlingen een tussenrapport mee.

Ouderavonden
De ouders/verzorgers ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging. Een overzicht van de ouderavonden wordt gepubliceerd op de website en kunt u tevens vinden in de jaaragenda (zie 10.3).

Kennismakingsavonden
Voor alle klassen organiseren we een kennismakingsavond. Deze vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Op deze avond ontvangen de ouders/verzorgers nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunnen zij kennismaken met het docententeam en met andere ouders/verzorgers.

Informatieavonden
Regelmatig organiseren we informatieavonden. Bijvoorbeeld na het uitdelen van de rapporten of bij de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Ook bij meerdaagse schoolexcursies wordt een informatieavond georganiseerd.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl