Login

Zorg en Zorgadviesteam

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert de onderwijshulpverlening. Leerlingen die aangemeld zijn voor extra begeleiding worden besproken in het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de afdelingsleider van de desbetreffende afdeling. De zorgcoördinator bewaakt de voortgang van de extra begeleiding van de leerlingen en onderhoudt daartoe contacten met de interne en externe begeleiders. Voorbeelden van interne begeleiding zijn Remedial Teaching, schoolmaatschappelijk werk, faalangstreductietraining en algemene examentraining. De meeste externe begeleiding vindt plaats na bemiddeling door de GGD, Bureau Jeugdzorg en/of Bureau Leerplicht Plus.

Zorgadviesteam (ZAT)
De zorgcoördinator is voorzitter van het zorgadviesteam. In dit zorgadviesteam hebben verder zitting: afdelingsleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg. Op basis van hun specifieke deskundigheid adviseren de leden van het zorgadviesteam de zorgcoördinator over de vorm van begeleiding die ingezet moet worden voor de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

Schoolgezondheidszorg
Om de leerlingbegeleiding te optimaliseren wordt de school bijgestaan door een professioneel team bestaande uit de schoolarts en de schoolverpleegkundige.
Een leerling die in een periode van twee maanden minstens drie keer ziek is gemeld zal uit voorzorg (samen met ouders/verzorgers) door de schoolarts worden opgeroepen.

Schoolarts en schoolverpleegkundige
De schoolarts en schoolverpleegkundige bezoeken de school regelmatig om met de afdelingsleiders problemen van leerlingen te bespreken. Ook ouders/verzorgers en leerlingen kunnen gebruik maken van hun hulp. In voorkomende gevallen ontvangen de schoolarts en de schoolverpleegkundige op afspraak de ouders/verzorgers en leerlingen op de locatie van de GGD aan het Ravenswaaipad 309.

schoolarts   mw. C. Jaarsveld
schoolverpleegkundige   mw. L. Boer 
telefoon   020 555 5962

 

Ziek en niet naar school? Toch onderwijs!
Leerlingen die om medische redenen niet naar school kunnen of na ontslag uit het ziekenhuis nog thuis moeten blijven, kunnen een beroep doen op onderstaande organisaties voor onderwijsondersteuning.

Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is:

 organisatie   Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam 
 coördinator    mw. J. Taams (0299 374 242)  

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle andere vragen rondom ziekte en onderwijs:

organisatie   Het ABC / Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL)  
contactpersonen    E. Dirkmaat (06 3163 1533)
mw. B. Vlaar (06 3163 1609)
website    www.hetabc.nl/ozl

 

Indien een leerling behandeld wordt in het Emma Kinderziekenhuis/AMC of VUmc:
organisatie Educatieve Voorziening
hoofd mw. C. Hendriks (020 566 8952)
website www.educatievevoorzieningamsterdam.nl 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl