Login

Aanmelding

Aanmelding Ir. Lely Lyceum leerjaar 1 schooljaar 2019-2020

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?

Informatie over aanmelding voor schooljaar 2019/2020 volgt zo spoedig mogelijk. Hieronder treft u informatie aan over het afgelopen schooljaar.

 

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?

  • Het persoonlijke en door uzelf en de basisschool getekende en ingevulde aanmeldformulier, dat u heeft gekregen van de basisschool. Hierop staat het bassischooladvies vermeld en een keuzelijst van vo-scholen, die dit onderwijs bieden. De basisschool ondersteunt u bij het opstellen en invullen van deze voorkeurslijst, voordat u zich bij de vo-school van eerste voorkeur gaat aanmelden. Zonder dit formulier kunt u zich niet bij ons aanmelden.
  • U kunt zich alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Daarnaast moet u zich kunnen legitimeren en moeten wij kunnen constateren dat er een ouder-kind (verzorger-kind) relatie is tussen leerling (uw kind) en de volwassene (u). Vandaar dat het belangrijk is, dat uw kind dat u komt aanmelden, tijdens de aanmelding ook aanwezig is.

Wij verzoeken u om de volgende documenten mee te nemen:

  • Een paspoort of ID-kaart van ouder(s)/verzorger(s)
  • Een paspoort of ID-kaart van de leerling
  • Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.

Ter plekke zullen wij dan een kopie maken van deze documenten.

Voor de goede orde, u bent in dit stadium niet verplicht om deze laatst genoemde documenten (kopieën) aan ons te geven, maar het bespaart u veel tijd en rompslomp achteraf indien uw kind daadwerkelijk op onze school wordt ingeschreven. Dan zijn deze documenten namelijk wel verplicht om aan te leveren in verband met de verplichte uitwisseling van gegevens met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Mocht het uiteindelijk niet tot een inschrijving inkomen, dan zullen wij deze gegevens en documenten vernietigen.

 

Hoe verloopt de aanmelding?

  • De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd in het administratiesysteem ELK en in tweevoud uitgeprint. Vervolgens worden de uitgeprinte versies door u ter plekke gecontroleerd op juistheid en door u ondertekend. Tevens ondertekent u daarbij voor akkoord voor de voorwaarden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching.
  • U ontvangt een van de uitgeprinte versies, de ondertekende versie blijft bij de school.
  • Daarnaast ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier 2019-2020 om in te vullen. Dit is nodig om bij een daadwerkelijke inschrijving op het Ir. Lely Lyceum dit in onze leerlingenadministratie op te nemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt dit formulier ook vooraf invullen en meenemen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Binnenkort kunt u het aanmeldingsformulier 2019-2020 downloaden.
  • Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.


Vervolg aanmeldingsprocedure

Zie formulier Tijdpad kernprocedure PO/VO overstap 2019.

Het Ir. Lely Lyceum volgt de kernprocedure zoals deze is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de keuzegids v.o. Amsterdam 2018 (t.z.t. te vinden op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/).

 

Meer informatie

Meer informatie over het Ir. Lely Lyceum vindt u op scholenopdekaart.nl


  

 

 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl